ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU                 S DOTÁCIOU

...prevedieme Vás od zabezpečenia vstupných podkladov až po kolaudáciu...

V CELOM PROCESE ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU ZABEZPEČUJEME PRE NAŠICH KLIENTOV KOMPLEXNÚ PROJEKČNÚ A REALIZAČNÚ ČINNOSŤ

...projekčnú činnosť zastrešujeme v rámci celého Slovenska...

...stavby realizujeme v lokalite Bratislava a okolie...

 AKTUALITY


VÝZVA Č. Z9/2021 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlási výzvu č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2021. 

Predkpokladaný termín vyhlásenia výzvy je II. polrok 2021.

SCHÉMA POMOCI www.byvajteusporne.sk


PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

poskytovaná na základe zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky 107/2019 Z.z.

Príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu                                           

800 eur

Príspevok na zateplenie rodinného domu do výšky 40% oprávnených nákladov  

maximálne 8000 eur

Výška príspevku na zateplenie


maximálne 8800 eur

Príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť poskytnutý do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, avšak najviac v sume:

  • 800 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu
  • 7 000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom rodinného domu
  • 1 000 eur alebo 500 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU PRE ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

  • rodinný dom bol skolaudovaný aspoň pred 10 rokmi 
  • rodinný dom - jednopodlažný má celkový podlahovú plochu najviac 150 m2
  • rodinný dom - viacpodlažný má celkovú podlahovú plochu najviac 300 m2
  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky
  • rodinný dom je výhradne využívaný na bývanie
  • na zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkou Štátneho fondu
  • pri realizácii musia byť splnené všetky požiadavky v zmysle STN 73 0540, STN 73 2901,          STN 73 2902 a STN 73 0802

PREVEDIEME VÁS OD ZABEZPEČENIA VSTUPNÝCH PODKLADOV AŽ PO KOLAUDÁCIU

ZABEZPEČENIE VSTUPNÝCH PODKLADOV A ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

VYPRACOVANIE PROJEKTU ZATEPLENIA RD V PODROBNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

SPRACOVANIE VŠETKÝCH PODKLADOV PRE ZÍSKANIE DOTÁCIE NA ZATEPELNIE


PO VYHOTOVENÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PROCES POKRAČUJE VYPRACOVANÍM VÝKAZU VÝMER A ROZPOČTU PRE REALIZÁCIU ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU

...v prípade, že sa rozhodnete pre spoluprácu s nami aj pri realizácii zateplenia, proces pokračuje ďalej...


OHLÁSENIE STAVBY RESP. VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

TERMOVÍZNE MERANIE A REALIZÁCIA ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU

VYPRACOVANIE ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU A KOLAUDÁCIA V PRÍPADE STAVEBNÉHO KONANIA

REALIZUJEME ZATEPLENIE RODINNÝCH DOMOV NA KĽÚČ