V CELOM PROCESE ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU ZABEZPEČUJEME PRE NAŠICH KLIENTOV KOMPLEXNÚ PROJEKČNÚ A REALIZAČNÚ ČINNOSŤ

...stavby realizujeme v lokalite Bratislava a okolie...

 AKTUALITY


VÝZVA Č. Z5/2019 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2019.

Predkladať žiadosti bude možné od 17. júna 2019 o 8,00 hod. do 30. septembra 2019 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.

SCHÉMA POMOCI www.zatepluj.sk


PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

poskytovaná na základe zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky 107/2019 Z.z.

Príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu 


800 eur

Príspevok na zateplenie rodinného domu do výšky 40% oprávnených nákladov  

maximálne 8000 eur

Výška príspevku na zateplenie


maximálne 8800 eur

Príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť poskytnutý do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, avšak najviac v sume:

  • 800 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu
  • 7 000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom rodinného domu
  • 1 000 eur alebo 500 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU PRE ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

  • rodinný dom bol skolaudovaný aspoň pred 10 rokmi- rodinný dom - jednopodlažný má celkový podlahovú plochu najviac 150 m2
  • rodinný dom - dvojpodlažný má celkovú podlahovú plochu najviac 300 m2- rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky- rodinný dom je výhradne využívaný na bývanie- na zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkou Štátneho fondu
  • pri realizácii musia byť splnené všetky požiadavky v zmysle STN 73 0540, STN 73 2901, STN 73 2902 a STN 73 0802

PREVEDIEME VÁS OD ZABEZPEČENIA VSTUPNÝCH PODKLADOV AŽ PO KOLAUDÁCIU

ZABEZPEČENIE VSTUPNÝCH PODKLADOV A ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

VYPRACOVANIE PROJEKTU ZATEPLENIA RD V PODROBNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

SPRACOVANIE VŠETKÝCH PODKLADOV PRE ZÍSKANIE DOTÁCIE NA ZATEPELNIE


PO VYHOTOVENÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PROCES POKRAČUJE VYPRACOVANÍM VÝKAZU VÝMER A ROZPOČTU PRE REALIZÁCIU ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU

...v prípade, že sa rozhodnete pre spoluprácu s nami aj pri realizácii zateplenia, proces pokračuje ďalej...


OHLÁSENIE STAVBY RESP. VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

TERMOVÍZNE MERANIE A REALIZÁCIA ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU

VYPRACOVANIE ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU A KOLAUDÁCIA V PRÍPADE STAVEBNÉHO KONANIA

REALIZUJEME ZATEPLENIE RODINNÝCH DOMOV NA KĽÚČ