Legislatíva

12.07.2018

Zákon

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 277/2015 Z. z. sa ustanovili podmienky pre získanie príspevku na zateplenie rodinného domu, ktoré boli zákonom č. 144/2017 Z. z. upravené do aktuálnej podoby).

Vykonávací predpis

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 145/2017 Z. z.

text prevzatý zo stránky www.zatepluj.sk