Ako požiadať o príspevok

12.07.2018

Poskytovanie príspevku na zateplenie rodinných domov spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len "ministerstvo") na základe zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 145/2017 Z. z. (ďalej len "vyhláška").

Žiadosti sa podávajú na základe výzvy prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte ministerstva. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti.
Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, o poskytnutí príspevku bude rozhodnuté do 90 dní.
Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu, proces posudzovania žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách, nakoľko súčasťou žiadosti nebudú všetky potrebné doklady a tieto bude môcť žiadateľ doložiť po realizácii zateplenia. Pre realizáciu zateplenia však bude stanovená lehota najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.
O príspevok je možné požiadať na práce začaté po 31. decembri 2014.

Pri podaní žiadosti bude potrebné predložiť nasledujúce prílohy

- pred realizáciou zateplenia:

 • originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,
 • originál zhrnutia výsledkov projektového energetického hodnotenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky - vypracuje oprávnená osoba (projektant),
 • originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do užívania,
 • písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona - v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb,
 • plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom - v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov (vzor dostupný na stiahnutie).

- po realizácii zateplenia

 • originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,
 • originál zhrnutia výsledkov normalizovaného energetického hodnotenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky - vypracuje oprávnená osoba (projektant),
 • originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do užívania,
 • písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona - v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb,
 • plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom - v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • úradne osvedčená kópia energetického certifikátu zatepleného rodinného domu a kópia správy k energetickému certifikátu zatepleného rodinného domu,
 • kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému - v prípade, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS),
 • kópia správy z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanej pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom - v prípade, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS),
 • kópia licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií - v prípade, ak súčasťou prác je výmena pôvodných otvorových konštrukcií, doklad je povinný od 1. januára 2019,
 • originál alebo úradne osvedčená kópia položkového rozpočtu zateplenia rodinného domu,
 • súpis faktúr,
 • originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade:
  • preukazujúci realizáciu zateplenia rodinného domu - v prípade, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS),
  • za vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu - v prípade, ak je súčasťou prác vyregulovanie vykurovacieho systému; treba brať do úvahy povinnosť vyplývajúcu z § 8 ods. 2 písm. b) zákona,
  • za výmenu zdroja tepla, vrátane kópie energetického štítku vymeneného zdroja tepla - v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho zdroja tepla za nový; na nový zdroj tepla nemohla byť poskytnutá podpora v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov Európskej únie,
  • za vypracovanie žiadosti o príspevok - v prípade, ak sa žiada aj o príspevok na vypracovanie žiadosti o príspevok,
  • za spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu - v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,
  • za spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom - v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie energetického certifikátu zatepleného rodinného domu,
 • fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

text prevzatý zo stránky www.zatepluj.sk