Účel a forma podpory

12.07.2018

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len "zateplenie rodinného domu") sa poskytuje podpora vo forme príspevku

Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón, ako aj náklady za výmenu zdroja tepla. Tieto sa započítajú iba v prípade, ak neboli náklady na výmenu zdroja tepla uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov EÚ. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty. 

text prevzatý zo stránky www.zatepluj.sk