Podpora zatepľovania

12.07.2018

Spotreba energií v bytových budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej spotreby. Záujmom štátu je preto rôznymi opatreniami prispieť k znižovaniu tohto podielu.

Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je na Slovensku cca 800 tisíc obývaných rodinných domov. Z toho bolo doteraz obnovených 35 %. (Podľa Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, schválenej vládou SR v roku 2014).

Z uvedeného dôvodu vláda prijala opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k obnove, ktorou sa

  • zníži potreba energie, čo bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv na zníženie emisií v ovzduší a na životné prostredie,
  • zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a predĺži sa životnosť rodinných domov,
  • znížia výdavky domácností na energie.

text prevzatý zo stránky www.zatepluj.sk