Výzva na predkladanie žiadostí Z7/2020

16.07.2020

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlási výzvu č. Z7/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2020. 

Predkladaný termín vyhlásenia výzvy je 9/2020.