Zmena termínu na predkladanie žiadostí v rámci výzvy Z6/2020

20.03.2020

Vzhľadom na obmedzenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súlade § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mení

termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu uvedený vo výzve č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nasledovne:

Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu: od 4. mája 2020 o 8.00 hod.

Ostatné podmienky vrátane termínu na ukončenie podávania žiadostí uvedené vo výzve č. Z6/2020, ktorá bola vyhlásená dňa 28. februára 2020, ostávajú nezmenené.